.רתאל הסינכה ינפל שומישה יאנת תא אורקל שי

שמתשמ םש
        אמסיס